Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting de Salon

Versie 10 juli 2024 (PDF versie).

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • het Kunstwerk”: het werk dat nader is aangeduid in de verkoopbon.
 • de Kunstenaar”: de maker van het ten verkoop aangeboden kunstwerk.
 • de Galerie”: de galerie die het kunstwerk voor de kunstenaar of voor zichzelf ten verkoop aanbiedt.
 • de Koper”: de (rechts)persoon die het kunstwerk van of via de galerie koopt. Aspirant-kopers worden tevens als “koper” beschouwd.
 • de Koopovereenkomst”: de overeenkomst, waarvan de essentialia zijn weergegeven in de verkoopbon of factuur, waarbij de koper van of via de galerie het kunstwerk koopt.
 • de Expositie”: de gelegenheid waarbij het kunstwerk getoond wordt of zal worden.

Artikel 2. Toepasselijke Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen en offertes, aangeboden door of gesloten met de galerie. Van deze voorwaarden kan alleen bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn de algemene voorwaarden van koper niet van toepassing op de verhouding tussen koper en galerie of de daaraan voorafgaande fase.
 3. De koper zal zich ter zake van een aankoop nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij/zij namens een derde handelde, tenzij de koper dit uitdrukkelijk aan de galerie ter kennis heeft gebracht en de galerie alsdan onder deze voorwaarde de order schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3. Totstandkoming van de Koopovereenkomst, Opties en Annulering

 1. Een koopovereenkomst tussen de galerie en de koper komt pas tot stand wanneer de galerie een aanbod van de koper schriftelijk of mondeling uitdrukkelijk heeft aanvaard. 
 2. Een optie is vrijblijvend en heeft een maximale geldigheidsduur van 7 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Een kunstwerk waarop een optie rust kan door de galerie niet aan derden worden verkocht zonder eerst overleg met de optienemer.
 4. Alle prijsopgaven en de prijzen die de galerie in rekening brengt, zijn de op het de koopovereenkomst vermelde prijzen, inclusief BTW en andere overheidsheffingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In prijsbladen, offertes en andere documenten vermelde prijzen, afmetingen, kleuren, specificaties, historie, en dergelijke zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden de galerie niet.
 5. In geval van annulering door koper voor levering van het aangekochte kunstwerk zijn alle door de galerie gemaakte kosten en gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 25 % van de hoofdsom, te vermeerderen met eventuele door de galerie geleden schade.

Artikel 4 – Prijzen / Kosten

 1. Tenzij anders vermeld of overeengekomen zijn alle door de galerie genoemde prijzen inclusief btw en andere overheidsheffingen.
 2. Kosten van verzending, in- en uitvoerrechten, kosten van verpakking en verzekering komen ten laste van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan of omdat de galerie hogere kosten zal maken, is de galerie gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven de koper het recht om de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling. Een ontbinding als voormeld geeft de koper geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 5 – Levering

 1. Levering van het kunstwerk geschiedt doordat de koper het kunstwerk ophaalt of meeneemt van een door de galerie aangegeven adres. Op de koper rust een afnameplicht. Levering kan bij uitzondering geschieden doordat de galerie het kunstwerk in het kader van de koopovereenkomst aan een vervoerder ten vervoer aanbiedt. Of wanneer de galerie het zelf aflevert bij koper.
 2. Het kunstwerk wordt na betaling direct meegenomen door de koper, maar uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de expositie geleverd, tenzij anders overeengekomen. Indien het kunstwerk zich in voorraad bevindt en niet wordt of zal worden geëxposeerd, kan levering eerder plaatsvinden. 
 3. De koper is de volledige koopprijs (100 %) bij vooruitbetaling verschuldigd. De leveringstermijn van Artikel 5.2 gaat niet eerder in dan nadat de betaling door de galerie geheel is ontvangen op de door haar in de verkoopbon of factuur aangegeven wijze, tenzij anders overeengekomen.
 4. Leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Het risico van verlies, vernietiging en/of beschadiging van het kunstwerk gaat op de koper over op het moment van levering. Dezelfde risico-overgang vindt plaats op het moment dat de galerie het kunstwerk voor levering gereed heeft en de koper het kunstwerk niet op het afgesproken moment van levering afhaalt of meeneemt. Bij niet-afname van de koper komen tevens alle door de galerie in verband met de aanbieding gemaakte kosten en eventuele verder gemaakte kosten van vervoer, bewaring, verzekering en opslag voor rekening van de koper. Daarnaast is de koper aansprakelijk voor alle schade die de galerie door niet-afname lijdt.
 6. Bij aflevering dient het kunstwerk direct door de koper te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen binnen 48 uur te worden gemeld aan de galerie, waarna ieder recht zijdens de koper komt te vervallen.

Artikel 6. Overmacht

 1. Indien de galerie door overmacht niet in staat is te voldoen aan enige op haar rustende verplichting jegens de koper, wordt die verplichting gedurende de termijn tijdens welke de overmacht voortduurt, opgeschort. indien de overmachttoestand zes maanden heeft voortgeduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enig recht op vergoeding van schade, kosten of interesten.
 2. Onder “overmacht” valt iedere van de wil van de galeriehouder onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. Onder overmacht dient in ieder geval te worden begrepen: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van de galeriehouder, tekortschieten van transporteurs, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, overstroming, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

Artikel 7. Betaling

 1. Betaling gebeurt direct via contante betaling, maar uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum door de galerie te zijn ontvangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De galerie is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en het afzonderlijk factureren daarvan.
 2. Reclameren over ontvangen facturen moeten binnen 8 dagen na datum van verzending of afgifte van de factuur schriftelijk aan de galerie kenbaar worden gemaakt, bij gebreke waarvan de betreffende factuur door koper onvoorwaardelijk is goedgekeurd.
 3. Alle betalingen door de koper moeten worden gedaan zonder enige aftrek of schuldvergelijking, tenzij de tegenvordering van de koper op de galerie door de galerie uitdrukkelijk is erkend of in rechte is vastgesteld. De koper heeft niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.
 4. De galerie heeft het recht om vooruitbetaling of betaling à contant te verlangen indien zij daartoe aanleiding ziet.
 5. Door het enkele verstrijken van een termijn van 30 dagen na factuurdatum raakt de koper, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over de verschuldigde bedragen vanaf de datum van verzuim een direct opeisbare rente van 2 % per maand of per gedeelte daarvan verschuldigd. De galerie mag voorts verdere leveringen opschorten totdat volledige betaling van alle verschuldigde bedragen is ontvangen.
 6. Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten (inclusief alle kosten verbonden aan juridische bijstand) die voor de galerie verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de koper, komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het tarief van de Nederlandse orde van advocaten.  

Artikel 8. Ontbinding na niet-betaling

 1. Indien ook na aanmaning betaling binnen de aangezegde andere termijn uitblijft, is de galerie bevoegd de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring aan koper te ontbinden, zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding. 

Artikel 9. Ontbinding

 1. Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de koopovereenkomst mocht voortvloeien, alsmede ingeval van faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de koper, is de koper zonder ingebrekestelling in verzuim en is de galerie gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst:
  1. De uitvoering van de koopovereenkomst op te schorten totdat het voldoen aan deze verplichting naar het oordeel van de galerie voldoende zeker is gesteld; en/of
  2. Elk van de koopovereenkomsten die de galerie met de koper heeft gesloten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van de galerie en zonder dat de galerie tot enige schadevergoeding is gehouden.
 2. In alle in het vorige lid genoemde gevallen zijn alle vorderingen van de galerie op de koper onmiddellijk en geheel opeisbaar en is de galerie gerechtigd om de betreffende onbetaald gebleven kunstwerken terug te vorderen. In dat geval zullen de galerie en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de gebouwen van de koper te betreden teneinde die kunstwerken in bezit te nemen teneinde galerie in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

Artikel 10. Beheer en garantie

 1. De koper koopt het kunstwerk in de staat waarin het zich ten tijde van de koop bevindt. De koper dient zich tevoren op de hoogte te stellen van de staat waarin het kunstwerk zich bevindt en verplicht zich ertoe goed zorg te dragen voor het kunstwerk. 
 2. De galerie garandeert de echtheid van het kunstwerk, tenzij de garantie uitdrukkelijk of stilzwijgend (bijvoorbeeld door de hoogte van de prijs welke voor het kunstwerk is betaald) is voorbehouden.
 3. De galerie stelt zich tegenover de koper garant voor schade aan het kunstwerk, optredend tijdens een garantieperiode van 30 dagen, tenzij de koper of een derde op grond van de wet geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor de schade. Van een dergelijke aansprakelijkheid van de koper is in ieder geval sprake bij onjuiste of onoordeelkundig behandeling en ophanging van het kunstwerk door de koper of door derden. 
 4. Van iedere garantie op door de galerie geleverde kunstwerken is uitdrukkelijk uitgesloten:
  1. schade ontstaan door of voortvloeiend uit een gebrek aan de inlijsting, 
  2. nuance- en kleurafwijkingen, 
  3. normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring en glansvermindering), 
  4. vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende compatibiliteit door voortschrijding van de techniek of anderszins, 
  5. iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de wederpartij zelf aanbrengen van (zelfklevende) materialen, 
  6. schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, 
  7. schade ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen, 
  8. het kunstwerk een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertoond die vallen binnen een redelijke tolerantie,
  9. het kunstwerk voor een ander doel is gebruikt dan waarvoor zij was bestemd of naar het oordeel van de galerie op onoordeelkundige wijze is gebruikt, opgeslagen of vervoerd, 
  10. schade veroorzaakt door nalatigheid van de koper of doordat de koper in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van de galerie.
 5. Eventuele klachten omtrent non-conformiteit van het kunstwerk dienen op straffe van verval van rechten binnen twee maanden na afname of na het ontstaan van de schade schriftelijk aan de galerie bekend te worden gemaakt.
 6. Het in behandeling nemen van een klacht schort de betalingsverplichting van de koper niet op.
 7. Indien tijdig, correct en overeenkomstig en met inachtneming van alle bepalingen van de artikelen 10 en 13 is gereclameerd, zijn de daaruit voor de galerie voortvloeiende verplichtingen de volgende:
  1. Indien naar het redelijke oordeel van de galerie genoegzaam is aangetoond dat het kunstwerk is beschadigd en dat de galerie daarvoor aansprakelijk is, zal de galerie de keus hebben:
   1. Het beschadigde kunstwerk kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van het beschadigde kunstwerk;
   2. Het betreffende kunstwerk te repareren;
   3. De koper een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.

door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal de galerie terzake van haar verplichtingen jegens de koper volledig zijn gekweten;

 1. Indien naar het redelijk oordeel van de galerie genoegzaam is aangetoond dat het kunstwerk in strijd met een verklaring van echtheid overeenkomstig het bepaalde in 10 lid 2 niet echt is, heeft de koper uitsluitend recht op restitutie van de voor het kunstwerk betaalde koopprijs – zonder enige vergoeding voor eventueel gederfde rente of anderszins – tegen gelijktijdige teruggave van het kunstwerk aan de galerie, mits de koper het kunstwerk teruggeeft in dezelfde staat als waar het zich ten tijde van de levering van het kunstwerk bevond. Door restitutie van de koopprijs zal de galerie jegens de koper terzake van zijn verplichtingen volledig zijn gekweten. Indien de koper het kunstwerk niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich ten tijde van de levering van het kunstwerk bevond, vervallen de aanspraken van de koper en is de galerie niet tot restitutie gehouden.

Artikel 11. Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op het kunstwerk behoort bij de kunstenaar, ook na verkoop. Alle morele rechten en vermogensrechten betreffende het auteurschap, zoals ondermeer het afbeeldingsrecht blijven eigendom van de kunstenaar. Dit dient te worden vermeld in de verkoopsvoorwaarden van iedere doorverkoop van het kunstwerk. Het auteursrecht op de catalogus, brochures en dergelijke behoort bij de galerie. Het auteursrecht wordt zowel door de kunstenaar als door de galerie uitdrukkelijk voorbehouden.
 2. Het is de koper niet toegestaan het door hem gekochte kunstwerk openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en/of te exploiteren. De galerie kan bemiddelen tussen kunstenaar en koper indien de koper tot openbaarmaking en/of verveelvoudigen van het kunstwerk wenst over te gaan. Indien de koper het kunstwerk openbaar wenst te maken (tentoonstellen), wil verveelvoudigen en/of exploiteren behoeft de koper hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van de kunstenaar, die deze toestemming kan weigeren of hieraan voorwaarden kan verbinden. 
 3. De koper kan het kunstwerk wel (laten) fotograferen voor administratieve en/of verzekeringstechnische doeleinden. 

Artikel 12. Bruikleen

 1. Wanneer de kunstenaar het kunstwerk in bruikleen wenst te ontvangen ten behoeve van een belangrijke (oeuvre-) expositie zal de koper dit verzoek in redelijkheid overwegen en hieraan, mits hij/zij overtuigd is van het belang van de expositie/ manifestatie medewerking verlenen.
 2. De kunstenaar dient voor het verkrijgen van bruikleen een schriftelijk verzoek in te dienen bij de koper tenminste twee maanden voorafgaand aan de bruikleenperiode.
 3. De koper kan aan het bruikleen voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld wijze van verzekering, naamsvermelding, transport en bescherming.
 4. De kunstenaar kan niet van de koper eisen dat restauratie- of herstelwerkzaamheden op kosten van de koper moeten plaatsvinden, uitsluitend in verband met het verzoek om bruikleen.

Artikel 13. Vervaltermijn

 1. Voorzover in deze voorwaarden niet anders wordt bepaald, vervallen vorderingrechten en andere bevoegdheden van de koper met betrekking tot de koop en verkoop van het kunstwerk jegens de verkoper in ieder geval een jaar nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen.
 2. Rechten en bevoegdheden die voor de koper uit de koopovereenkomst met de galerie voortvloeien zijn niet overdraagbaar.

Artikel 14. Verrekening

 1. Verrekening door de koper van een vordering van de galerie met een tegenvordering op de galerie is slechts toegestaan voorzover de tegenvordering door de galerie uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

 Artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen de koper en de galerie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Van geschillen tussen de koper en de galerie neemt in eerste aanleg bij uitsluiting kennis de rechtbank te ‘s-Gravenhage.